منوی سایت

بین ها

ترولی حمل لباس کثیف بیمارستانی (بین ها) به  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ ملحفه و اﻟﺒﺴﻪ ﮐﺜﯿﻒ به رختشویخانه است و در بیمارستان ها وهتل ها و... ازآن استفاده میشود.این ترولی در انواع گرد،مربع ،مستطیل ، تک سلوله و دو سلوله می باشد و حتی در مکان های کوچک نیز قابل نگهداری است.که برای ملحفه یا لباس کثیف از ترولی بین به رنگ زرد و برای لباس های عادی غیر عفونی از ترولی بین آبی رنگ استفاده میشود.