منوی سایت

تجهیزات CSR

تجهیزاتCSR

اتاق مرکزی استریل بیمارستان که به اختصار CSSD می نامند.

( CENTRAL  SUPPIY  STERILIZATION  DEPARTMENT ) = دپارتمان استریل مرکزی
 این بخش بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتها و خدمات بیمارستان در نظر گرفت .بدون این مركز هیچگونه عمل جراحی، ترمیم پوست، كارهای تشخیصی، پانسمانها،... انجام نمی شود. استریل کردن ابزار و لوازم جراحی از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است. استریل کردن به معنی از بین بردن تمامی میکروارگانیسم ها و اسپورهای باکتریایی می باشد که در هر حال لازمه ی هر گونه عمل جراحی و اقدامات مشابه می باشد.  ضدعفونی و استریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانی یکی از مهمترین راههای جلوگیری از انتشار عفونتهای بیمارستانی می باشد. فرایند استریل امری مطلق است و تمامی ابزار باید استریل باشند.عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد گذاشت. CSSD یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و استریل و انبار می گردند .