منوی سایت

ترالی ها

از ابزار حیاتی و پر کاربرد در مراکز درمانی ترالی هستند که به منظور هتلینگ بیمارستانی مورداستفاده قرارمیگیرند. ترالی یک واحد متحرک است که مجموعه ای از مهم ترین داروهای حیاتی و اورژانسی را برای دسترسی سریع تیم درمان فراهم میکند. ترالی ها در بخش های استراتژیک بیمارستان ها مانند اورژانس قرار میگیرند تا خدمت رسانی هر چه سریع تر به بیماران را بخصوص در زمان توقف قلبی و ریوی ممکن سازند. این ابزار در افزایش سرعت عملکرد پرستاران و مجموعه اورژانس و تسریع در بهبود وضعیت بیمار بسیار حیاتی است.