منوی سایت

فروش

واحد فروش این شرکت جهت بازدید از پروژه ها و انجام جلسه حضوری با خریدار و ارائه قیمت و لیست اولیه مورد نیاز مشتری اقدام می نماید.